Kemp's Algae Eater (Garra kempi)

Kemp's Algae Eater (Garra kempi)